سازمان امور مالیاتی‌كشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می‌كند.

به گزارش خبرنگار بازاركار،این سازمان برای تامین‌كاركنان مورد نیاز خود در ادارات كل امورمالیاتی استانها تعداد 536 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری‌آزمون و مصاحبه،گزینش و به صورت پیمانی استخدام می‌كند.
بر این اساس ازدارندگان مدرك لیسانس و فوق لیسانس در رشته‌های حسابداری، مدیریت صنعتی یا بازرگانی ،اقتصاد نظری و اقتصاد بازرگانی، مهندسی‌كامپیوتر، یكی از رشته های علوم قضایی و حقوق دعوت به همكاری می‌شود.
كارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 12 لغایت شانزدهم شهریور قابل دسترسی و پرینت می باشد.
نتایج‌آزمون مرحله اول بر اساس3 برابر ظرفیت حداكثر ظرف مدت دوماه بعد از تاریخ برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به صفحات 10و11 شماره 624 نشریه بازاركارمورخ 1مرداد مراجعه وتا تاریخ 14 مرداد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.