تصاویری که مشاهده می کنیدمربوط به رقابتهای قوی ترین مردان در کانادا است. در یکی از مراحل این رقابتها شرکت کنندگان باید ۲۲ زن را با وزن بیش ۲۰۰۰  پوند را بلند کرده و به صورت تعادلی نگه دارند…