قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تامین نیروی قضایی خود استخدام نماید.

به گزارش خبرنگاربازاركار، تعداد 500 نفر نیروی مورد نیازازمیان آقایان واجدشرایط و از طریق برگزاری آزمون كتبی ومصاحبه تخصصی، گزینش و به صورت رسمی آزمایشی استخدام می شوند.

داشتن حداقل مدرك كارشناسی در یكی از رشته های گروه حقوق،رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ومقاطع بالاتر ازجمله شرایط گزینش می باشد.

شركت در آزمون كتبی وكسب حد نصاب نمره قبولی درآن و موفقیت درمصاحبه علمی و مراحل گزینش در آزمون شخصیت از دیگرشرایط اعلام شده است.

حداقل سن 25 سال وحداكثر40 سال تمام می باشد.

ثبت نام ازاول شهریورآغازو تا پانزدهم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

آزمون مورخ 20 آبان در تهران برگزار خواهد شد.

متقاضیان می توانندبرای دسترسی به اطلاعات استخدامی به صفحه11 شماره 629 نشریه بازاركارمورخ 22مرداد مراجعه نمایند.