شوهر این دختر جوان کارگر یک نانوایی میباشد که صبح ...

شوهر این دختر جوان کارگر یک نانوایی میباشد که صبح بسیار زود برای کار به مغازه نانوائی میرود و در ساعات پایانی شب به خانه بازمیگردد،مادر و پسر عموی مادر این کارگر جوان از همسر جوان او میخواهند هنگامیکه پسر سرکار میباشد او به روسپیگری بپردازد. اما این عروس جوان این پیشنهاد را نپذیرفت و مادر شوهر با همکار پسر عمویش سر او را بریدند