در این نرم افزار بیش از 50 قانون از قوانین ایران گنجانده شده است ، قوانین زیر بخشی از مطالب این نرم افزار می باشد.


ادامه مطلب