با وجود ضربه شدید سربازان گمنام امام عصر (عج) به سیستم اطلاعاتی آمریکا و پاشیده شدن یکی از شبکه های بزرگ و پیجیده این سرویس اطلاعاتی در ایران، این سازمان جاسوسی با همکاری وزارت خارجه آمریکا به طراحی تور جدید جهت شکار نخبگان ایرانی اقدام نموده است.

ادامه مطلب